„Rycerze Świątyni Jeruzalem” :

Rycerze Funkcyjni :

są  wybierani, i ich wybór  nie  ulega  zmianie po zatwierdzeniu przez Wielką  Radę. Rycerze  są tytułowani  w ramach artykułów, które są zatwierdzone przez Wielką  Radę  Klubu.

 

Członek  Wielkiej  Rady jest mianowany na Funkcje w Radzie większością  głosów i zatwierdzany przez „Generała”. W skład Wielkiej Rady wchodzą:

• Komandor (Lider) • 2-uch Kapitanów • Starszy Sierżant public relations • Mistrz Ceremonii • 4-ech  Sierżantów Rekrutacji

 

Wielka Rada -  jest  złożona  z Rycerzy „dowódców”. Wszyscy Rycerze, którzy są w  Wielkiej Radzie  są uprawnieni do zastępowania siebie w razie potrzeby.

 

 

 

Komandor

maciek

xJasiński Maciej

 

Kapitan

jacko

Wojciechowski Jacek

       

Kapitan

sawek

xDeręgowski Sławomir

         
 

St. Sierżant P.R.

jedrzej

Jędrzejewski Robert

 
         

Mistrz Ceremonii

bogusr

x Bogus Rafał

Sierżant Rekr.

romek

Deskiewicz Roman

Sierżant Rekr.

maniek

Agacki Mariusz

Sierżant Rek.

 

Sierżant Rekr.

kuczkowski jacek

Jacek Kuczkowski

 

 

 

 

 

Rycerze ATH pełniący funkcje klubowe :

Sekretarz

ratajczk artur

Ratajczyk Arur

 

Skarbnik

galkiewiczm

Gałkiewicz Marcin 

 

Kronikarz

-------------

 


 

Opis Funkcji


Komandor - jest liderem . Tytuł ten jest przyznawany przez  Wielką Radę. Po potwierdzeniu przez  „Generała” ,Komandor bierze  pełną odpowiedzialność za Klub i odpowiada przed „Generałem”. Komandor jest zobowiązany do składania wszystkich wymaganych informacji dla Wielkiej Rady oraz „Generała”. Miejscem  Komandora jest „krzesło” na szczycie stołu w czasie spotkań i jego decyzja jest ostateczna. Komandor udziela głosu na radzie. Kadencja Komandora jest  na czas nieokreślony.

Kapitan - koordynuje wszystkie działania  i nadzoruje  plany  wszystkich imprez klubowych. Kapitan działa jako pośrednik między zaleceniami  Rady a członkami Klubu. Wszystkie pytania lub uwagi dotyczące każdego rodzaju działalności  klubu  nie związane w szczególności z obowiązkami  innych dowódców  powinna być wniesione bezpośrednio pod  jego uwagę. Dodatkowo, kapitan Rycerzy jest zastępca Komandora, i przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki i zadania Komandora  w razie jego nieobecności. Kadencja Kaptana jest na czas nieokreślony.

Starszy Sierżant  public relations - bezpośrednio będzie sprawdzać sumienną pracę i obowiązki członków Klubu,  zarządza i efektywne wyznacza prace związane z imprezami klubowymi jest odpowiedzialny za kontakty z mediami, oraz rozdział zadań członkom Klubu. On jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bardzo ważne jest, by zawsze działał w sposób poważny i odpowiedzialny. Jest również odpowiedzialny za koordynowanie  dokumentów finansowych, opłaty, rozliczania pieniędzy zebranych przez Skarbnika klubu na imprezy charytatywne oraz wypłaty dokonywane przez członków Klubu. Sprawuje ciągły nadzór nad Sekretarzem, Skarbnikem i Kronikarzem.  Kadencja Starszego Sierżant public relations jest na czas nieokreślony.

Mistrz Ceremonii – głównym zadaniem Mistrza Ceremonii jest dbałość o przygotowanie posiedzeń Wielkiej Rady ( prowadzi porządek obrad) , ustala plan przebiegu wszystkich ceremonii , jest odpowiedzialny za przebieg  przyjmowania nowych członków.  Kadencja Mistrza Ceremonii  jest na czas nieokreślony.

 

Sierżant Rekrutacji - Podstawowym obowiązkiem Sierżanta jest dbanie o jakość nowych członków. Ten Rycerz jest odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych członków i wstępną ocenę zgodności predyspozycji rekrutów z zasadami Klubu. Sierżant będzie pełnił rolę Mentora dla wszystkich nowych przydzielonych mu członków. Do jego obowiązków należy uzupełnianie dokumentacji i weryfikacje przyjęcia do klubu. Po zakończeniu okresu próby przez nowego członka, Sierżant przedstawi wyniki Radzie w celu podjęcia decyzji o przyjęciu. Ponadto Sierżant Rekrutacji jest odpowiedzialny za wszystkich przydzielonych mu członków, sprawuje nad nimi ciągły nadzór, powierza zadania poszczególnym braciom rozliczając ich tym samym z efektów pracy na rzecz klubu. Kadencja Sierżanta jest na czas nieokreślony.

Joomla templates by a4joomla