Statu ATH obowiązujący do dnia 25.09.2015 r.

Archiwalny statut ATH

Decyzją I Walnego zgromadzenia Członków ATH MotoClub Włocławek

zatwierdzono zmiany w statucie, który w całości prezentujemy poniżej.

 

 

 

Statut

 

Założycieli Katolickiego Klubu  Motocyklowego  pod nazwą "Aequites Templi Hierosolimitani" i patronatem Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Klub motocyklowy nosi nazwę Rycerze Świątyni Jerozolimskiej. Klub zwany w dalszej części niniejszego statutu Klubem

 

§ 2

Klub jest katolicką organizacją społeczną powołaną w celu popularyzacji turystyki motocyklowej oraz prowadzenia działalności charytatywnej , zrzeszającą osoby duchowne i świeckie o ustalonych normach moralnych i społecznych.

 

§ 3

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, oraz godło. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustalają Członkowie Rady i zostają zatwierdzone przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa.

Insygnia Klubowe i ich eksponowanie:

Flaga – jest przymocowana do motocykla w jego tylnej części po prawej stronie.

Tarcza Klubowa – jest umieszczona na kurtce po lewej stronie na wysokości piersi

Herb Klubu – jest umieszczony na lewym ramieniu w górnej części

Blacha Członka Rady – jest umieszczona po prawej stronie na piersi

 

§ 4

Klub działa zgodnie z nauką kościoła i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa.

Członkowie Klubu zobowiązują się do jazdy zgodnej z przepisami – zawsze jada dostojnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Członkowie Klubu zwracają się do siebie z należytym szacunkiem i godnością jak przystało na „Rycerzy”.

 

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz Prawach i Cnotach Rycerskich :

Kodeks rycerski :

 1. 1.         Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie.
 2. 2.         Nigdy nie bądź tchórzliwy.
 3. 3.         Bądź ambitny i podążaj do celu.
 4. 4.         Przegrane bitwy znoś z honorem.
 5. 5.         Bądź wzorem dla innych.
 6. 6.         Szanuj ludzi wokół siebie.
 7. 7.         Dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń.
 8. 8.         Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.
 9. 9.         Bądź wierny swym zasadom i ideałom.
 10. 10.       Nie krzywdź słabszych.

Cnoty Rycerza:

 1. 1.         życie w prawdzie
 2. 2.         wiara
 3. 3.         żałowanie grzechów
 4. 4.         dawanie dowodów pokory
 5. 5.         miłowanie sprawiedliwości
 6. 6.         bycie miłosiernym
 7. 7.         bycie szczerym i wielkodusznym
 8. 8.         znoszenie prześladowań

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 6

Celem Klubu jest:

1.prowadzenie działalności charytatywnej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży

2. popularyzacja wiedzy o motocyklach ,

3. promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie,

4. rozwój turystyki motocyklowej,

5. propagowanie kultury w ruchu drogowym i bezpiecznej jazdy zgodnie z przepisami,

6. podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego,

7. udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności dobroczynnej,

 

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i udział w spotkaniach motocyklowych, zlotach, rajdach itp.,

2. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym i turystyczno – sportowym dla dzieci i młodzieży

3. udział w pracach Diecezji prowadzonych dla dzieci ,

4. współpracę z innymi klubami motocyklowymi, organizacjami katolickimi i społecznymi w celu organizacji spotkań i działalności charytatywnej,

5. Klub utrzymuje swoją działalność ze składek członkowskich jako jedynego źródła finansowania działalności statutowej.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1. Członkami Klubu mogą zostać księża oraz osoby świeckie .

2. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia, mogą należeć do Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych jako sympatycy klubu.

3. Członkami klubu mogą zostać osoby o nienagannych normach moralnych i społecznych po okresie próbnym oraz rekomendacji członka Rady

4.Rada Klubu składa się z 9 członków stałych mianowanych przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa z niezbywalnym prawem w Radzie.        

5.Na czele Klubu stoi Zarząd.

6.Na czele Rady stoi Komandor oraz 2-óch Kapitanów i St. Sierżant PR ( Zarząd ).

7.Komandor jest wybierany z pośród członków Rady .

8.Dwóch Kapitanów mianowanych jest spośród Członów Rady

9.Rada powołuje 6 Sierżantów.

10.Mistrz ceremonii jest powoływany przez Radę i wybierany z pośród 9 członków Rady.

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Honorowych.

3. Oczekujących.

 

§ 10

Dziewięciu mianowanych Rycerzy Rady stanowi podstawę Klubu.

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

1. zgłosiła swoją chęć przynależności do klubu poprzez członka Rady i jest czynnie zaangażowana w realizację celów Klubu,

2. zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą , podjętą po zasięgnięciu opinii członków Rady, poprzez głosowanie Rady – prostą większością głosów.

 

§ 11

Klub może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje wedle wiedzy Rady, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał Rady i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego oraz przepisów prawa i przepisów R.D.

Komandor może pozbawić członkostwa osoby nie stosujące się do Statutu w trybie zaocznym i natychmiastowym.

 

§ 12

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba , która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

1. Status członka honorowego Klubu nadawany jest przez Radę .

2. Rada może nadać tytuł Honorowego Komandora.

 

§ 13

Członkiem oczekującym jest osoba która:

1. Została zaakceptowana przez Radę Klubu i oczekuje na nadanie prawa noszenia barw klubowych,

 

§ 14

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

1. uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków Klubu z czynnym prawem głosu,

2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,

3. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz reprezentować Klub na innych tego typu imprezach w kraju i zagranicą,

4. godnego noszenia odznak i barw Klubowych.

 

§ 15

Członek zwyczajny Klubu powinien:

1. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu,

2. przestrzegać , regulaminów , uchwał Klubowych oraz przepisów prawa i przepisów R.D.

3. Dbać o wizerunek Klubu zgodnie z przyjętymi normami przez członków Klubu,

5. popularyzować informacje o motocyklach ,

6. dbać o potrzebujących i udzielać im pomocy ,

7. udzielać koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu.

 

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. śmierci członka lub utraty wiarygodności co do norm przyjętych przez członków klubu oraz rażącego nieprzestrzegania norm prawnych bądź świadomego ich łamania.

2. utraty praw publicznych,

3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu,

Wykluczenia uchwałą Klubu w razie:

1. nieprzestrzegania przyjętych norm Klubu lub przepisów prawa,

2. nieusprawiedliwionego notorycznego nie uczestniczenia w pracach Klubu,

3. nieprzestrzegania Statutu i uchwał Klubu.

4. wystąpienia istotnych „czynów” naruszających dobro klubu lub jego członków

 

§ 17

Rada Klubu wprowadza zakaz używania w miejscach sąsiadujących z barwami klubowymi wszelkich symboli i znaków powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 

WŁADZE KLUBU

§ 18

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

Jej postanowienia są ostateczne z wyłączeniem decyzji Generała klubu.

Zdanie Komandora jest rozstrzygające w spornych kwestjach.

Zarząd odpowiada za podjęte decyzje przed Jego Ekscelencję Księdzem Biskupem i Radą Klubu.

Honorowym Generałem Klubu jest Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup.

 

§ 19

Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie Rady;

2. głosem doradczym – członkowie i zaproszeni goście;

3. w przypadku równej ilości głosów w głosowaniu głos Komandora liczy się podwójnie;

 

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może odbyć się w każdym czasie i może być zwołane na wniosek i po akceptacji Rady Klubu bezwzględną ilością głosów.

 

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie działań klubu,

2. określenie głównych kierunków rozwoju Klubu,

3. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

6. podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania klubu

 

FUNKCJE KLUBOWE

§ 23

Wszystkie funkcje klubowe maja charakter dobrowolny i społeczny.

Stanowiska Funkcyjne to :

Komandor

2-aj Kapitanowie

6-iu sierżantów

Mistrz Ceremonii

Wszystkie wybrane osoby na stanowiska funkcyjne odpowiadają i rozliczają się ze swoich działań przed Radą Klubu.

Joomla templates by a4joomla